Det mest frie menneske som har levd er Jesus sjølv.

Når Jesus har blitt grunnvollen for livet vårt – hva gjør vi da? Første Korinterbrev snakker om å bygge med gull, sølv og edelstener, slik at det tåler Guds ild. Hva menes med det egentlig?  

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva menes med å bygge på grunnvollen?
  • Hva ligger bak det som står i Første Korinterbrev kapittel 3 om disse tingene?
  • Hva sier Bibelen om det å bruke sin frie vilje?
  • Hvordan henger dette sammen med å leve i Guds nåde?
  • I Kolosserbrevet settes det å vært bygget på Jesus i kontrast til denne verdens barnelærdom. Hva innebærer dette?

Sitater fra episoden:

«Kvar og ein av oss skal gjera rekneskap for Gud for våre eigne liv.»

«Å byggja på Jesu frelsesverk vil innebera at vi alltid held fast på Guds nåde.»

«Vi må læra å gripa nåden frå Gud, fordi denne er alt vi treng for å gjera alt Gud vil vi skal gjera.»

«La heile vår vilje og fridom vera fokusert på å leva til hans behag.»

 

Sentrale bibelvers i denne episoden

Hebr 6,1-2  
Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

1 Kor 3,10-15
I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.

Kol 2,6-8
Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.

Gal 3,1-3
Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede? Svar meg på én ting: Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved Ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet?

Denne serien ble opprinnelig produsert for FOLK Bibelskole i 2012. Noen av episodene kommer i ny versjon ved publisering på Sennep i 2018-2019.