Hvordan er det mulig å tro på en god Gud i en verden full av urett og ondskap? Noe av svaret ligger i det Bibelen sier om evig dom.

Evig dom er grunnleggende for alle som følger Jesus. Hans død på korset var en handling hvor Gud dømte synden hos mennesket. Bibelen forteller oss også at Jesus Kristus er satt til å være dommer over levende og døde.

Dom handler om å sette et skille.

Budskapet om evig dom setter oss fri fra fordømmelse og selvrettferdighet. Det bringer fred mellom mennesker og gir oss et grunnlag for å tilgi, også der mennesker ikke selv ber om tilgivelse. Budskapet om evig dom er gode nyheter for alle som lengter etter rettferdighet.

Ingen fred uten dom

Behovet for rettferdig dom ligger dypt plantet i alle mennesker og alle samfunn. Hvis noen gjør urett mot oss ønsker vi at uretten skal rettes opp. Løgn må avsløres, tyveri erstattes og drap straffes. Uten rettferdige lover og et rettssystem som dømmer lovbrytere vil behovet for hevn raskt melde seg. Menneskehetens historie er full av eksempler på at manglende dom og straff har ført til blodige hevnoppgjør. En rettferdig dom er viktig både for de som er offer for urett og de som har gjort urett. En rettferdig dom setter en sluttstrek som gjør at begge parter kan gå videre.

For alle som lengter etter rettferdighet er Guds dom fantastiske nyheter.

Dom handler om å sette et skille. Dom handler om at noe er rett og noe er galt. Derfor henger behovet for dom sammen med behovet for sannhet. Fordi vi holder noe for sant, rett og godt kan vi dømme noe som urett og ondskap. Rettferdige dommer i et samfunn gjør at rettferdigheten blir holdt oppe. Hvis de som gjør urett frikjennes gir det rom for mer urett.

Den store rettssaken

Bibelen forteller oss at alle mennesker er skapt av Gud og står ansvarlig for han. Gud er den store dommeren over både enkeltmennesker og samfunn. Kong Salomo oppsummerer det på denne måten:

Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans bud! Dette gjelder for alle mennesker. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt (Fork 12,13-14).

For alle som lengter etter rettferdighet er Guds dom fantastiske nyheter (Matt 5,6). Det er ikke slik at Gud ser mellom fingrene med den uretten som daglig begås over hele jorda. Gud som ser alle ting, har lovet at han en dag skal føre alle mennesker inn i sin himmelske rettsal og at hvert menneske skal dømmes for sine gjerninger. Hver enkelt av oss skal avlegge regnskap for Gud for det livet vi har levd (1 Pet 1,17; Hebr 9,27).

Ingen overraskende dom

Dommen som kommer blir ikke en overraskelse for de som kjenner Gud. Siden Gud er den samme i all evighet, forandrer ikke Gud mening. Hans dom er derfor uforanderlig. Det Gud sa var rett i går, er også rett i morgen. Det Gud sa var synd i går er også synd i morgen.

Evig dom - sitatbilde

Derfor kan vi si at alle dommene som vi leser om i Bibelen peker frem mot den endelige dommen. Gjennom disse lærer vi å kjenne hans hjerte og vilje. Når vi leser i Bibelen om at Gud dømmer de som undertrykker de fattige, eller utnytter innvandrere, eller lever i seksuell umoral, så vet vi at alle som gjør slikt er under Guds dom. Og gudsfrykten lærer oss å holde oss unna det som Gud har erklært som galt. Å studere de gangene Gud i Bibelen feller dom over urett og ondskap, hjelper oss til å forstå hva som er viktig for Gud også i vår tid.

Dommen på korset

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre (Rom 6,23).

Den viktigste dommen i verdenshistorien fant sted da Guds vrede over all verdens synd rammet Kristus på korset. Bibelen beskriver korsfestelsen som en domshandling. Jesus var Guds syndoffer, korset var stedet hvor Gud holdt dom over synden i oss alle (Rom 8,1-4).

Dommen over våre synder ble sonet på korset.

Jesus forkynte selv at troen på han tar vekk Guds vrede over synden som henger over oss. Ingen av oss har gode nok unnskyldninger til å bli frikjent uten Kristus:

Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham (Joh 3,36).

Jesu død på korset var Guds dom over våre synder. Jesus “smakte døden for alle” mennesker (Hebr 2,9). Han døde i vårt sted. De gode nyhetene i evangeliet er at siden straffen for våre synder ble sonet på korset er det ikke lenger noen straff igjen for oss. Når vi gir vårt liv til Jesus, er vi ikke lenger under Guds vrede. Fremtiden vår er ikke lenger død, men Gud gir oss istedet evig liv som gave. Dette er det mest sentrale i å kjenne Jesus gjennom evig dom. Dommen over våre synder ble for all evighet sonet på korset.

ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham (Apg 13,38-39).

Dommen som kommer

For han [Gud] har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde (Apg 17,31).

Dommen på korset er gode nyheter. Ikke bare har Jesus sonet straffet vår, men han er også utpekt av Far til å være den som skal dømme verden. Straffen vår er sonet, og dommeren er vår beste venn!

De valgene vi tar i livet har evige konsekvenser.

Samtidig er også budskapet om evig dom en kraftig advarsel for alle som nekter å ta imot Guds nåde. Bibelens budskap om dommens dag forteller om et oppgjør med synd som også innebærer straff for de som står Gud imot. På samme måte som Bibelen snakker om evig liv, taler den også om evig straff.

Jesus sier at dommens dag vil være en dag med stor glede og stor sorg:

For likesom Faderen har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg, og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er Menneskesønnen. Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom (Joh 5,26-29).

og:

Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv (Matt 25,46).

Paulus beskriver dommen over de som avviser evangeliet på denne måten:

Han [Jesus] kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt (2 Tess 1,8-9).

Evig dom handler om at de valgene vi tar i livet har evige konsekvenser.

Dom og lønn

Dom handler ikke bare om straff og tilgivelse, men også om lønn. Paulus skriver at vi alle skal frem for Kristi domstol for å få igjen for det vi har gjort med livene våre, enten det er godt eller ondt (2 Kor 5,10). Dommen for Guds folk handler ikke om at vi kan miste frelsen, men at vi kan få lønn eller gå glipp av lønn, basert på det livet vi har levd (1 Kor 3,14-15).

Vi kan gi slipp på trangen til å hevne oss.

Hva denne lønnen er sier ikke Bibelen noe tydelig om. Paulus skriver at vi må leve slik at vi vinner seierskransen (Kol 2,18) og at lønnen fra Jesus er at han vil dele arven sin med oss (Kol 3,24). Jesus sier at den som er trofast over lite skal bli satt over større ting (Matt 25,23). Det viser oss at det vi gjør her og nå vil få konsekvenser i form av ære, arv og forvalterskap i evigheten.

Uansett hva lønnen fra Jesus er, så er det god grunn til å innrette livet etter framtiden, slik at vi investerer i det som gir evig avkastning. (Tips! Vil du lese mer om hva Jesus sier om hvordan du lever livet for å få lønn i evigheten kan du lese Evangeliet etter Matteus 5,43 – 6,21.)

Overlat dommen til Gud

I troen på at Gud er en rettferdig dommer kan vi overlate til han å gjøre opp for urett vi selv blir utsatt for. Guds dom over all urett gjør at vi kan gi slipp på trangen til å hevne oss. Det setter oss fri til å elske fiendene våre og å møte alle mennesker med kjærlighet og respekt.

Kanskje har du opplevd at mennesker du stolte på har såret deg? Du har forsøkt å ta det opp, men føler ikke du blir hørt? Da kan du overlate dommen til Gud. Du kan tilgi og legge det bak i trygg visshet om at Gud vil ta seg av saken din.

Kanskje har du en konflikt med en kristen søster eller bror dere ikke klarer å komme til bunns i? Da kan dere gå til Gud sammen, sette navn på det dere ikke får løst og overlate dommen til han. Vissheten om at Gud dømmer gjør at dere begge kan legge ting bak og gå videre sammen.

Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet: Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også:
Er din uvenn sulten, så la ham få mat,
er han tørst, så la ham få drikke.
Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.
La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode! (Rom 12,18-21)