Har du noen gang tatt deg selv i å være «kristen» i kirken, men «norsk» på skolen eller jobben? Bibelen tegner et bilde av at hele verden tilhører Jesus. Vi er kalt til å leve og tenke som Jesu etterfølgere uansett hvor vi er og hvem vi snakker med. 

Hvis man spør ulike kristne hva evangeliet er, vil du få litt ulike svar. Noen snakker om å bli frelst og ha en personlig tro. Andre vil understreke dåpen og tilhørigheten til kirken. Andre vil si at alt handler om nåden

Ingenting av dette er galt eller uviktig. Men Jesus og apostlene snakket først og fremst om evangeliet om Guds rike. Alt det andre må derfor forstås i lys av dette.

Lytt til Bibelkvarteret: Håp for verden #3 Gudsriket (ved Erling Thu)

Å forstå det Bibelen sier om Guds rike eller himmelriket, er avgjørende for å kunne forstå hva Gud vil med denne verden.

Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. (Ef 1,10)

Guds plan er å samle alt under Jesu Kristi herredømme. Alle mennesker, alle nasjoner, hele skaperverket. Alt skal forenes under Guds styre, i tråd med Guds hensikt med skaperverket slik vi leser ut av Første Moseboks første kapitler.

Guds rike er større enn menigheten.

Det inkluderer selvsagt enkeltmenneskers frelse og personlige tro, men Bibelen tegner et større bilde enn dette. Gud elsker verden (Joh 3,16). Han er opptatt av verden og menneskene som bor der, Han kaller på alle som vil forandre verden med evangeliet om Guds rike.

hva er guds rike - sitatbilde

Guds plan er mer enn ren ønsketenking. Bibelen omtaler etableringen av hans rike som Guds måte å iverksette denne planen på. Det var derfor Gud sendte Jesus til jorden. Når Jesus sto fram offentlig, forkynte han om dette riket (Mark 1,15). Alt Jesus underviste kan plasseres innenfor Guds rike.

Jesu død, oppstandelse og himmelfart var avgjørende hendelser i opprettelsen av dette riket. Alt det gode Gud har tenkt for verden, realiserer han gjennom sitt rike.

Alt ligger til rette for at Guds rike skal gå fram.

Rett før Jesus dro opp til himmelen, proklamerte han at «jeg har fått all makt i himmelen og på jorden» (Matt 28,18). Derfor finner vi Guds rike der hvor Jesu herredømme kommer til uttrykk. Det er overalt hvor Guds vilje får utspille seg.

Guds rike er ikke et spesielt geografisk sted. Eller noe som bare tilhører framtiden eller livet etter døden. Jesus understreket at Guds rike er midt iblant oss (Luk 17,20–21). Han omtalte riket som noe vi kan møte her og nå. Uten at man blir født på ny og tar imot frelsen i Kristus, kan man ikke se dette riket og komme inn i det (Joh 3,3–5).

Les også: Menigheten er borgere av et nytt rike (Terje Dahle)

Kirken eller menigheten er fellesskapet for de som tilhører Guds rike, men Guds rike er større enn menigheten. Det betyr Guds rike kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter både innenfor og utenfor kirken. La meg nevne noen eksempler:

 • At synd (for eksempel umoral, maktmisbruk eller korrupsjon) kommer fram i lyset.
 • At man velger å tilgi framfor å holde på retten til å hevne seg.
 • At man velger å være raus framfor å karre til seg mest mulig.
 • At man velger å snakke sant, selv om man hadde oppnådd større fordeler av å lyve.
 • At man framsnakker andre, selv om du ser ting de burde forbedret seg på.
 • At man gjør en god jobb og arbeider for et godt arbeidsmiljø der man er.
 • At ektepar blir enige om å leve trofast og elske hverandre i alle livets faser.
 • At familier blir en trygg og god arena hvor barn lærer kjærlighet, trofasthet og sunn grensesetting.
 • At hensynet til syke, fattige og andre ressurssvake samfunnsgrupper gjenspeiles i personlige prioriteringer og politiske beslutninger på samfunnsnivå.
 • At man viser respekt for myndigheters gudegitte mandat til å ta avgjørelser.
 • At forvalteransvaret over skaperverket som Gud ga oss ivaretas på en god måte.

Noen av disse eksemplene kan være vanskelig å forene med hva vi tenker om det å være kristen i Norge i dag. Forståelsen av det sekulære samfunnet kan ubevisst lede oss inn i en splittet identitet. Der vi har en slags «kristen identitet» når vi er i kirken, mens vi havner i en «norsk–sekulær identitet» når vi er på skole eller jobb.

Les også: Vi kan bli så kristne at vi trenger omvendelse (Arne Olav Røe)

Evangeliet om Guds rike hjelper oss til å ikke dele opp virkeligheten, men til å forstå at verden tilhører Jesus. Enten vi er i kirken eller på jobb eller skole. Vi er kalt til å leve og tenke som Jesu etterfølgere, uavhengig av hvor vi befinner oss og hvem vi snakker med. 

Derfor er det viktig at troen ikke blir en ytre fasade eller en tvangstrøye du slåss mot, men at Ordet blir ett i troen sammen med de som hører det (Hebr 4,2). Altså at vi bruker god tid til å fylle oss med Ordet, slik at det ved Den hellige ånds hjelp blir en naturlig del av hvem vi er.

Er Guds rike nå, eller i framtiden?

Svaret på dette er paradoksalt nok «ja til begge deler». Guds rike ble sådd for 2000 år siden. Vi lever i en tidsalder hvor alt ligger til rette for at Guds rike skal gå fram. Vi trenger ikke vente til Jesus kommer tilbake for å se at riket utbres.

Guds rike er på vei inn i verden.

Det er ingen grunn til at evangeliets framgang de siste 2000 årene skal stagnere, selv om hver generasjon kristne må kjempe kampen mot mørkets krefter i verden.

I møte med urett, lidelse og sykdom har vi et godt budskap: Guds rike er på vei inn i verden. Det ansvarliggjør oss til å be og gjøre noe med uretten og nøden vi ser rundt oss. Samtidig kan vi formidle et håp om at Jesus vil komme tilbake for å dømme levende og døde, for å trøste de som sørger, og fullføre det han har påbegynt.

Jesus lærte oss å be: «La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.» (Matt 6,10). Dette er ikke noe som bare tilhører framtiden, men noe Jesus ber oss ta fatt på – her og nå.

(Teksten ble først publisert i Bibelmagasinet Connect 4/16, deretter i FOLK 1/2017).

Interessert i mer stoff om Guds rike?

Bestill boka Guds rike – På jorden som i himmelen (av Erling Thu)