Fire sider ved å leve i lyset horisontal
Det gamle testamentet sier fire ganger så mye om nåden som Det nye testamentet gjør

Nåde. Et typisk kristent ord. Men hva betyr det? Nåde er grunnlaget for livet som Guds barn. Det er en ufortjent gave fra Gud som gis gjennom troen på Jesus som Herre.

Gud er nåde og gir nåde

Guds Ord sier at Gud er all nådes Gud (1 Pet 5,10). Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, og Den hellige ånd omtales som nådens Ånd (Joh 1,17, Hebr 10,29) .                 Nåde er en suveren handling av Gud som ikke bygger på noe fra oss.

«For er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. For ellers var ikke nåden lenger nåde» (Rom 11,6).

For å forstå nåde må vi se hvordan Guds Ord beskriver størrelsesforholdet mellom oss og Gud:                       

  • Gud er skaperen av himmel og jord og alt som fyller den (1 Mos 14,19; Sal 146,6; Apg 17,24).
  • Vi er støv (1 Mos 2,7; 3,19; 18,27; Job 10,9).     

Gud er oss overlegen på alle områder. Han er skaperen. Vi er det skapte. Og Gud elsker sitt skaperverk!

Agapè er ordet som brukes i Bibelen om Guds kjærlighet. Det beskriver «en dyp og konstant kjærlighet og en fullkomment perfekt væremåte overfor helt uverdige objekter»1

Salme 103 viser oss denne sannheten. Herren vet at i oss selv er vi maktesløse, «for han vet hvordan vi er skapt, han husker at vi er støv» (v.14. Se også v. 15 -18). Vårt håp ligger i at Gud

«gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest tar han syndene våre bort fra oss» (vers 10-12).

Nåde innebærer at vi har tatt imot alt fra ham som vi ikke hadde rett til å forvente noe av.

Samfunnet utenfor Guds rike er selvsentrert. Det er en uskreven regel at en ikke skal ta imot noe en ikke har gjort seg fortjent til eller har krav på. Da tenker en at man står i gjeld til noen. Evangeliet sprenger denne tankegangen. Det livsforvandlende budskapet er at den overlegne viser nåde til den underlegne (Rom 4,3-8). Vi får ta imot nåde fra Gud gjennom troen på Jesu død og oppstandelse. En gave som gjør oss gjeldfrie overfor Gud i det han setter oss fri fra synd og gir tilgivelse for alle våre synder (Ef 1,7; Kol 2,13-14; 1 Joh 4,10; Rom 5,8). 

Guds nåde uttrykkes gjennom hele Bibelen             

Det er en misforståelse at det Gamle Testamente (GT) handler om lov, mens det Nye Testamente (NT) handler om nåde. Nåde er et gjennomgangstema gjennom hele Guds Ord. GT sier fire ganger så mye om nåden som det NT gjør2.

I GT åpenbarer Gud seg gjentatte ganger som en «..barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet!» (2 Mos 34,6; 4 Mos 4,18; Neh 9,17b; Sal 86,15; Sal 103:8; 145,8; Joel 2,13b; Jona 4,2).

Gjennom pakt, som er Guds forpliktende kjærlighet i praksis, blir sannheten om Guds nåde demonstrert (1 Mos 12,1-7; 2 Mos 3,6-10; Jes 41,8).

Av alle dyreofringene vi møter i GT var det ingen av dem som hadde kraft til å sone et menneskes synd (Hos 6,6; Mik 6,6-8; Hebr 9,1-10,39). Men de forkynte Guds nåde og pekte fremover mot Guds fullkomne offerlam, Jesus.

Nåden i Jesus Kristus

I NT blir alle Guds løfter om nåde åpenbart og oppfylt ved at Gud kom til oss:

«Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet» (2 Tim 1,9-10; 1 Kor 1,4)

Johannes sier om Jesus:

«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Joh 1,14). 

Videre skriver han 

«For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus» (Joh 1, 17).

Alt Gud har gjort, alt Gud gjør og skal gjøre, er av nåde gjennom Jesus Kristus. En nåde som er gratis for oss, men likevel ikke billig da den kostet Jesus livet.

Nåden er ikke billig  

«I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand….» (Ef  1,7-8)

«Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror.» (Rom 3,24-25a)

Syndens lønn er døden. Gud, som er hellig og rettferdig, kunne ikke la vår synd bli stående uten dom. Derfor kostet nåden blod i det Guds Sønn lot straffen for vår synd bli lagt på ham. 

Det er ingenting etterlat for oss selv å rydde opp. I Guds frelsende nåde finnes det ikke et eneste spor vi kan skryte av. Ikke en god gjerning. Ikke en bønn eller fin tanke. All vår synd ble sonet på Jesu kors.

Så grundig var det Gud gjorde at han regnet oss med i Jesu død (Rom 6,10; 2 Kor 5,14). På den måten ble Jesu død vår død. Og Guds rettferdige dom over oss fullført. Men nåden stopper ikke der. For vi er også regnet med i Jesu oppstandelse. For selv om syndens lønn er døden, så er Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre (Rom 6,23).

I dette nye livet er synd skiftet ut med hellighet. Synden var før en brutal hersker vi var fanget av. Kristus er nå vår Herre. Og med ham er det nåden som hersker.

Det betyr ikke at vi kan bagatellisere synd. Guds Ord er krystallklart: 

«Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?» (Rom 6,1-2).

 Alt dette blir tydelig forkynt for oss gjennom dåpen. Der identifiserer vi oss med Jesu død og anerkjenner Guds rettferdige dom over oss som syndere. I tro til Gud begraves og brytes alle bånd til den synderen vi var.  Og med det syndens rett til å herje i våre liv. Deretter forkynner dåpen at vi er oppreist fra døden til å vandre i et nytt liv. Ikke lenger som slaver av synd, men som tjenere for Gud (Rom 6,1 – 8,17). 

Alt ved Guds nåde.

Nåde og omvendelse henger sammen

 «Og derfor lengter Herren etter å vise dere nåde, derfor reiser han seg for å vise barmhjertighet. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham!» (Jes 30,18). 

Gud lengter etter å vise nåde. Men vi kan ikke snakke om nåde koblet fra omvendelse, for disse henger sammen. Begge deler er av Gud. Det er Den hellige ånd som overbeviser om synd, og Guds godhet som driver til omvendelse. 

Jesaja 1,18 er et eksempel på hvordan omvendelse og nåde hører sammen: 

«Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull». Dette løftet er knyttet til det Gud sier i versene før og etter: «Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre godt!» (v.16-17a). 

Videre i vers 19 sier Herren 

«hvis dere er villige og lydige, skal dere få spise det gode i landet»

Nåde er Guds svar på vår omvendelse (1 Kong 8,33-54; 9,1-3; 2 Krøn 7,14).

Nåden varer hele livet

Alt Gud gjør i oss er av nåde. Det innebærer at nåde er mer enn tilgivelse av synd. Den hellige ånd er nådens Ånd. Det er av samme ufortjente nåde at Gud gjennom Ånden og Ordet gjør oss mer lik Jesus: 

«For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er» (Tit 2,11-12)

Det er Guds Ånd som motiverer og leder oss i tjeneste for Gud. Heller ikke her bygger det på vår egen innsats slik at vi skal kunne rose oss av oss selv. Gaver, kall og utrustning er alt sammen gitt oss av Gud (Rom 12,3 – 8, 15,15-19; Gal 2,7-9; 1 Kor 12; Ef 4,7-16; 2 Tim 1,6; 1 Pet 4,10).

Vårt liv i tjeneste for Gud skal en dag prøves som et byggverk (1 Kor 3,10-17). Gjennom ild blir byggverkets kvalitet prøvd. Det som er av oss selv, egne motiver og fristelsen til å ta æren, er brennbart og blir borte. Det som står igjen er det som Guds nåde har gjort i og gjennom oss.Nåden tar ikke slutt. Den varer hele livet (Sal 30,6).

Det enda jag vet, det är att nåden räcker
Att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker
Det enda jag har att lita till en gång
Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd

– Lydia Lithell

Fotnoter

  • 1 «Læren om Gud, innføring i kristent verdensbilde», s.276. Folk bibelskole, 2011
  • 2A.W.Tozer, «The knowledge of the holy», s.91. HarperCollins 1961