Hva menes med ny himmel og jord
Jesus Kristus sitter nå på tronen. Derfor skal Gud gjøre alle ting nye.

Himmelen. Sannsynligheten er stor for at dette ordet vekker bilder og forestillinger hos deg. Du kjenner sikkert på en glede. Kanskje er du også litt nysgjerrig. For hva er himmelen egentlig? Og hva er greia med en ny jord når vi har en himmel i vente?

Himmelen er ikke målet

Når vi dør forlater vi jorden og vår fysiske kropp (2 Kor 5,1-8). Vi går for å være med Kristus (Fil 1,23; Joh 14,1-4). Så langt så bra. Men når vi tenker og snakker om himmelen kan vi av og til komme i fare for å snakke ned jorden. En kan få et inntrykk av at det som virkelig betyr noe er himmelen. At jorden er en parentes. Et midlertidig oppholdssted frem til Jesus kommer tilbake og tar oss alle «hjem til himmelen». 

Men er det hva Guds Ord sier? Jorden er ingen parentes for Gud. Snarere er hele skapelsen, himmel og jord, av største betydning for Gud. Du og jeg er skapt til å leve på jorden. Med andre ord er ikke himmelen i seg selv vårt endelige hjem. Men den nye himmel og den nye jord er det. 

Himmelen er der Gud er

«I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden» (1 Mos 1,1). Når bibelen snakker om himmel så kan det være en av tre forskjellige forhold som menes:

  • Atmosfæren med skyer, fugler og regn (Sal 147,8; 1 Mos 8,2; Hos 2,18)
  • Verdensrommet med solen, månen, stjerner og planetene (1 Mos 1,14-18)
  • Guds bolig (1 Mos 28,10-17; 5 Mos 26,15; Jes 63,15)

Med «Guds bolig» menes det stedet hvor Gud utøver sitt Herredømme fra slik Salme 115,3 sier det: «vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han». 

Hebreerbrevet kapittel 9 viser oss hvordan Jesu blod er det fullkomne offer som kjøper oss fri for evig. Hans blod ble ikke båret frem i en helligdom laget av mennesker. Jesus bar seg selv frem som et feilfritt offer innfor Gud selv, i himmelen (Hebr 9,24).

Guds Ord viser oss at det er en forbindelse mellom himmelen og jorden. Ofte når bibelen taler om himmelen så er det med en beskrivelse av Gud som svarer eller gjør noe på jorden: «Se nå ned fra din hellige bolig, fra himmelen, og velsign ditt folk, Israel, og den jord du har gitt oss, slik du med ed lovet våre fedre, et land som flyter av melk og honning» (5.Mosebok 26,15). Når kong Salomo innviet templet ba han 8 ganger om at Gud må høre i himmelen og la sitt svar bli uttrykt på jorden (1Kong 8,30; 32; 34; 36; 39; 43; 45; 49). 

Det som tydeligst viser relasjonen mellom himmel og jord er at Gud selv kom til oss som et menneske gjennom Jesus Kristus (Joh 1,1-14, 6.41-42; Gal 4,4). Og med ham kom Guds rike nær (Matt 3,2; Mark 1,15).

Guds evige plan og hensikt inkluderer himmel og jord for Gud vil «sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham» (Efeserne 1:10). 

Er himmelen vårt hjem?

Det er ikke uvanlig at vi hører uttrykket «hjem til himmelen». Det er mye sant i det. Samtidig så blir det ikke hele sannheten.

I Hebreerbrevet 11,8-16 leser vi om trosheltene fra det gamle testamente. Felles for de alle var at de hadde en tro og en lengsel etter et hjem. Denne lengselen gjorde at de følte seg som fremmede hvor enn de bosatte seg. Dermed var det verken Israel, Norge eller et annet land det de lengtet etter. Guds Ord sier det var et hjem som hadde Gud som byggmester og skaper (11,10). Videre at landet de lengtet etter var «det himmelske» (v.13), og at dette var en by Gud hadde gjort i stand for dem. Blar vi frem til neste kapittel får vi vite at byen er «den levende Guds by, det himmelske Jerusalem» (Hebr 12,22).

Johannes Åpenbaring sier om denne spesielle byen:

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom» (Åp 21,1-2). 

Dette var dette Abraham, Isak, Jakob og resten av våre helter i det gamle testamente så med troens øyne. Men var det en bare en praktfull by med all verdens edelsteiner og enorme byggverk de så, eller var det noe mer? Noe som inkluderer deg og meg?

En ny skapelse

Går vi tilbake til Åpenbaringen 21,1 leser vi at Johannes så «en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer». 

Hva kan det bety? Det Guds Ord snakker om her er den nye skapelsen. N.T. Wright skriver:

«Den nye skapelse har allerede skjedd; det er de gode nyhetene om fortiden. Den nye skapelse vil skje fullstendig; det er de gode nyhetene om fremtiden» .

Evangeliet om Jesus Kristus er de gode nyheter om at ved Jesu død og oppstandelse gikk startskuddet for Guds gjenopprettelse og gjenreisning av alle ting (Apg 2,32-33; Ef 1,4-14; Rom 11,36; Kol 1,15-17). 

Vi som er kommet til tro lever i forsmaken av dette (Hebr 6,5). Ved troen på Kristus er vi allerede blitt en del av Guds nye skapelse (Joh 3,3; 2 Kor 5,17). Men Guds Ord sier at dette inkluderer mer enn bare oss mennesker. Jesus sier at alt skal bli født på ny (Matt 19,28). Det betyr at hele skaperverket er inkludert i Guds plan. Dyreliv, elver, trær, ja hele kosmos vil Gud vil gjøre nytt (Rom 8,18-22; 2 Pet 3,10-13; 1 Joh 2,8; 1 Kor 7,31). 

La du merke til at Johannes skriver at «havet fantes ikke mer» (Åp.21,1)? Hele 70% av jordens overflate og 95% av leveområdene på jorden består av vann. Sier Guds Ord her at en dag eksisterer ikke denne massive delen av skaperverket mer?   

Havet brukes i bibelen noen ganger som et bilde på synderes opprør mot Gud (Sal 65,8; Jes 57,20; Sak 10,11). Det er ikke havet, men synd og dens fatale konsekvenser som en dag skal være borte.

Peter skriver at på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde har vi ved tidens ende en helt spesiell arv som venter oss. Dette er en arv som «aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner». (1 Pet 1,3-5). Med andre er det noe som aldri har vært utsatt for eller vært et redskap for synd. Guds løfte er en ny himmel og en ny jord der synd og dens konsekvenser ikke lenger eksisterer. Hvert spor av synd skal være borte. Satan og hans demoner skal ikke lengre kunne myrde, stjele og ødelegge. Til og med døden skal være borte for alltid (Åp 20,10; 21,4; 1 Kor 15,54-56).  Det blir en evig tilværelse der Guds rike er det eneste herredømme som eksisterer. En tilværelse hvor rettferdighet bor (Jes 65,17; 2 Pet 3,13).

Hvorfor en ny himmel?

At Gud skal gjøre jorden ny er på et vis lett å forstå. Men hvorfor en ny himmel?

Det er ingenting galt med himmelen slik den er i dag. Ingen synd har tilgang der. Men, Guds Ord viser oss at det har hele tiden vært Guds plan og hensikt at himmel og jord skal være forent. Den nye himmel innebærer at alt som er i himmelen i dag vil på en måte som bare Gud vet knyttes tettere til jorden enn det vi noensinne har opplevd før. Det er dette som beskrives i Åpenbaringen 21,22-24 (se også 22,1-5):

«Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger føre sine rikdommer dit»

Det er vanskelig å forstå, og enda vanskeligere å forklare denne fantastiske fremtiden Gud har for oss. For det vi leser om er himmelen på jord. Det er Guds rike i hele sin utfoldelse midt i blant oss på en nyskapt jord med Gud i sentrum for alt.

Nye kropper

Jesus kommer en dag tilbake til jorden. Da vil det skje at kroppene våre blir forvandlet og tilpasset den nye himmel og den nye jord. Troende som lever på jorden på det tidspunktet vil på forunderlig vis oppleve at kroppen forvandles på et øyeblikk. De som døde i troen Kristus blir reist opp fra de døde med forvandlede fysiske kropper (1 Kor 15,42-55; Fil 3,20-21; 1 Tess 4,13-17). 

Disse nye kroppene betyr ikke at vi fysisk skal se ut som Jesus. Men det er kropper med samme kvalitet som den kropp Jesus har i dag. En kropp som aldri har vært et redskap for synd eller blitt utsatt for syndens konsekvenser. En kropp skapt og tilpasset evigheten med Gud i en ny himmel og en ny jord. 

Hva dette kan innebære for oss får vi et glimt av ut fra det Joni Eareckson Tada skriver:

Jeg kan fremdeles ikke tro det. Jeg med mine visne, bøyde fingre, med muskelsvinn, knudrete knær og uten følelse fra skuldrene og ned, vil en dag få en ny kropp, lett, lys og kledd i rettferdighet – sterk og blendende. Kan du forestille deg hvilket håp dette gir en med en ryggmargskade som min? Eller med en cerebral parese, en med hjerneskade, eller en med multiple sklerose? Forestill deg håpet som dette gir en som er manisk depressiv. Ingen annen religion, ingen annen filosofi lover nye kropper, hjerter og sinn. Bare i Kristi evangelium finner lidende mennesker et så utrolig håp.

Den Hellige Ånd er vår garanti

Når romerbrevet 8 beskriver hvordan Gud skal forvandle hele skapelsen, får vi et fantastisk løfte i vers 23:

«….Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri».

Den Hellige Ånd er både vår garanti og pant (Ef 1,14; 1 Kor 1,22) som gjør oss trygge på at det Gud har lovet vil han gjennomføre.

Det handler om Kristus

«Alt som handler om himmelen – og jeg mener absolutt alt – bygger på Jesu oppstandelse fra de døde» skriver Scot McKnight .

Jesus Kristus sitter nå på tronen. Derfor skal Gud gjøre alle ting nye (Matt.19,28; Åp 20,11-5; 22,1-3).   Som Guds Sønn var han lydig inntil døden. Gjennom sin død og oppstandelse tilintetgjorde Jesus djevelens gjerninger, tok syndens lønn på våre vegne og seiret over døden. Med Jesus døde også den gamle falne skapelse som levde i opprør og atskillelse fra Gud (Rom 5,12-6,23; 1 Kor 15,20-21,45). Når Gud den tredje dag reiste Jesus opp fra de døde var han den første i Guds nye og evige skapelse (Kol 1,18). Det betyr at vi som tidligere var en del av den gamle fortapte skapelsen har ved troen på Jesu død og oppstandelse fått et nytt liv ved Ham. Vi har gått over fra åndelig død til åndelig liv. Og vi skal (om ikke Jesus kommer igjen før det) gå over fra fysisk død til fysisk liv (1 Kor 15,16-23). Alt på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde.

Den nye skapelse handler ikke bare om det som kommer, men også om det vi har her og nå.  

Siden Kristus er «opphøyd til Guds høyre hånd», han han sendt oss Den Hellige Ånd som var lovet oss (Apg 2,33). Av den grunn er den nye skapelse og det evige liv en realitet for deg og meg som tror. Det skal riktignok en dag komme med full tyngde men den Hellige Ånd representerer Guds nye skapelse i oss. Vi kan nesten driste oss til å si at det er forsmaken av himmelen i oss for ved ham er vi daglig i berøring med den kommende verdens krefter (Hebr 6,4-5).

Hvilken fremtid vi har vente!

Kilder brukt i dette Bibelkvarteret

  •  N.T.Wright: Simply Good News (HarperCollins Publishers, 2015), 102 (forfatters oversettelse)
  •  Joni Eareckson Tada: Heaven: Your Real Home (Grand Rapids: Zondervan, 1995), hentet fra Randy Alcorn: Himmelen (Tyndale House Pubishers, 2004), s.208
  • Scot McKnight: The Heaven Promise (Waterbrook, 2015), 29