Bibelen vektlegger fire grunnleggende forhold når to mennesker skal gifte seg. Disse gjør ekteskapet til rammen for familier og en sterk byggekloss i samfunnet.

Den bibelske fortellingen om det første ekteskapet i Første Mosebok kapittel 2,22-24 er utgangspunktet både for Jesus og apostlene når de omtaler Guds gode og evige ordning for mennesket.

1. Godkjennelse fra samfunnet

Alle ekteskapelige forhold må ha en offentlig godkjennelse. At to mennesker velger å stifte familie er ikke en privatsak, men har å gjøre med hele samfunnet. Det er ulike uttrykk for hvordan samfunnet godkjenner og verner om ekteskapet, og hvilke ordninger og seremonier som er knyttet til dette. Ekteskapet er offentlig og må oppfylle samfunnets krav til en ny sosial enhet.

En ny og stabil sosial enhet er viktig for utviklingen av samfunnet.

I bibelsk tid var det vanlig at foreldre og lokalsamfunn arrangerte ekteskap, og på den måten godkjente ekteskapene. 

2. Å love hverandre troskap i full offentlighet

Ingen ekteskap er gyldige uten at ekteparet i offentlighet avlegger troskapsløftet overfor hverandre. Pakter trenger at en tredjepart hører løftene og kan holde partene ansvarlig. Gud er tredjepart i alle pakter, men når det gjelder ektepakten har også samfunnet en rolle. Det trengs altså både en godkjennelse fra myndighetene, og at man selv avlegger løfter foran en vigselsmann.

pakt samboerskap - sitatbilde

Det bibelske uttrykket holde seg til sin kone handler om troskap og lojalitet (1 Mos 2,24). Det handler om å gi seg til hverandre i trofast kjærlighet. Det handler om å bli limt sammen og holde fast på hverandre. Dette påbudet fra Gud understreker at ekteskapet er ment å vare livet ut, for det som Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille (Matt 19,6).

3 Dannelse av en ny sosial enhet

Mannen skal forlate sine foreldre og holde seg til sin kone. Han går altså inn i oppgaven med å være hode for sin nye familie (1 Kor 11,3; Ef 5,23). Det betyr et nytt liv med nye prioriteringer og ansvar. Det samme gjelder kona som forlater sine foreldre og blir en del av en ny familie.

Det finnes ingen positiv omtale av uforpliktende samliv i Bibelen.

Dannelsen av en ny og stabil sosial enhet er viktig for utviklingen av samfunnet. Den nye familien er med å skape nye generasjoner som skal føre slekten og nasjonen videre. For det nye ekteparet handler det om å ta ansvar for hverandre og det samfunnet de er en del av.

4. Seksuelt samliv

Bibelen sier: «De to skal være en kropp» (1 Mos 2,24). Den fysiske foreningen mellom mann og kvinne fullender ekteskapsinngåelsen. Før mann og kvinne kan bli ett gjennom seksuelt samliv må de tre første tingene være på plass. Samfunnet kan godkjenne og verne om mange slags forhold, men den seksuelle enheten samleie gir, er en eksklusiv rett som bare mann og kone som ektefolk har. Ekteskapsinngåelse er innledningen til et seksuelt samliv i et livslangt ekteskap.

Samboerskap og homofile parforhold

Disse fire punktene som er nevnt ovenfor er fundamentale i den bibelske tankegangen og er utgangspunktet for kristen samlivsetikk. Utsagn om samliv og seksualitet står alltid sammenheng med ekteskapet. Dette ser vi klart i sentrale tekster som skapelsesfortellingen, de ti bud, Bergprekenen og i apostlenes veiledning til de første menighetene.

Bibelen løfter ekteskapet opp til å være Guds idé og et uttrykk for noe større.

Det finnes ingen positiv omtale av uforpliktende samliv i Bibelen. Samboerskap er ikke en samlivsform etterfølgere av Jesus kan leve i. Det mangler det grunnleggende paktsfundamentet for å stifte en familie, nemlig at en mann og en kvinne i offentlighet lover hverandre kjærlighet og trofasthet livet ut. Man lever med hverandre med bakdøra på gløtt, og skaper på den måten en grunnleggende usikkerhet om den andre vil stikke av når man ikke føler at man har noe igjen for å leve sammen. Å leve sammen med slike forbehold strider mot den bibelske tankegangen om ekteskapet som en pakt.

Samkjønnede ekteskap strider mot naturen og Guds skaperordning (Rom 1,26-27). Det reduserer ekteskapet til kun å være en ramme for det samlivet vi selv vil velge, men Bibelen løfter ekteskapet opp til å være Guds idé, Guds ordning og et profetisk uttrykk for noe større enn bare de to menneskene som velger å leve sammen. Bibelen lærer oss at mennesket er skapt av Gud til å leve sammen som mann og kvinne i et kjærlig og trofast ekteskapsforhold.

Det betyr ikke at samboere ikke kan ta til seg bibelske prinsipper for samliv. Slike parforhold kan bære preg av vennskap, trofasthet og selvoppofrelse, uten at partene vil forplikte seg offentlig. Det samme kan også sies om mange homofile parforhold. På den andre siden kan mange ikkekristne som velger å gifte seg ha helt andre motiver for ekteskapsinngåelse enn det Bibelen legger til grunn. Selv om utgangspunktene kan være forskjellige, trenger vi å oppmuntre og veilede mennesker til å omfavne det bibelske ekteskapet som en pakt mellom en mann og en kvinne.

Teksten er et utdrag fra boken Pakt – å leve på Guds måte, redigert av Erling Thu.

Boka er en grundig gjennomgang av det Bibelen sier om blant annet ekteskap og samliv, vennskap, menighet, Bibelens hovedlinjer og det å arbeide for en bedre verden. Den egner seg godt for alle kristne som vil forstå de grunnleggende hovedlinjene i Bibelen.

 Boka finnes både på bokmål og nynorsk, og som ebok. Du kan lese resten av boka ved å bestille den her:

Pakt Erling Thu - promobilde

HVA ER PAKT?

Alt Bibelen lærer oss om relasjoner kan oppsummeres i et begrep: PAKT. Enten det gjelder Guds relasjon til mennesket og skaperverket, eller det Bibelen lærer oss om familie, vennskap og samfunnsliv. Pakt er trofast kjærlighet, og alt Gud gjør skjer gjennom pakt. Det er et underliggende tema i hele Bibelen, og derfor er det et tema på Sennep.net.

#trofastkjærlighet #elskhverandre #paktsliv