Hvorfor ble Den hellige ånd sendt til jorden?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Den hellige ånds komme er ikke en parentes i frelseshistorien. Gud har ikke tenkt at verden skal styres av synd og død, men av sitt rike. Nøkkelen til å bringe dette riket inn, er livet i Ånden.

Evangeliet om Guds rike er radikalt. Det forteller oss at Jesu kongedømme er kommet nært. Historien om at Jesus beseiret døden er ikke en vakker myte, men en realitet. Jesus stod opp fra de døde, satte seg ved Guds høyre hånd og sendte sin Ånd til verden. Jorden og himmelen har fått et nytt maktsentrum som alle begivenheter kretser rundt, nemlig Jesus Kristus og hans trone.

Hør nyeste Alvorspraten? #73 – Hvilket liv vil du ha med Gud? Og ekteskapelige hemmeligheter (Kjartan, Jon og Miriam)

To bevis

Jesus gav oss to klare bevis på at han er denne kongen. Det første beviset var at han stod opp fra de døde. Døden var rett og slett ikke sterk nok til å holde han fast (Apg 2,24). Det andre beviset for Jesus sitt kongedømme er at han sendte sin Ånd til jorda. Den hellige ånds kraft på jorda er beviset på at Jesus er kronet som konge i himmelen (Apg 2,33).

Historien om at Jesus beseiret døden er ikke en vakker myte, men en realitet

De gode nyhetene i evangeliet insisterer på at Jesu oppstandelse og Åndens komme har forandret universet for alltid. Alt det skapte, alt det synlige og usynlige, er nå lagt under Jesu føtter. All makt, i himmel og på jord, er samlet hos ham.

På jorden som i himmelen

Evangeliet er altså ikke bare nyheter om noe som skal ha gode konsekvenser en gang i fremtiden. Nei, det har skjedd noe, som allerede nå har forandret verden.

Før Jesu oppstandelse, var synden den sterkeste krafta på jorda. Paulus beskriver dette livet som et slaveri:

«For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fór vill og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre.» (Tit 3,3)

Jesu død og oppstandelse brøt syndens og dødens makt. Den hellige ånd kom med et nytt liv, Åndens liv, og en ny livskraft som kalles Åndens lov:

«For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.» (Rom 8,2)

Vi er ikke lenger solgt til å være slaver under synden. Jesus har vunnet over synden og sendt kraft fra himmelen så vi kan leve i seier over synd. Det er livet i Ånden som gjør at vi seirer over syndens makt. Å leve i Guds rike og å leve ved Ånden, er to sider av samme sak.

Jesus formidler sitt styre inn i verden gjennom et folk som er fylt av hans Ånd. Dette er en grensesprengende sannhet. Gud har tenkt at en dag skal hans sønns rike ta over jorda helt og fullt.

Å leve i Guds rike og å leve ved Ånden, er to sider av samme sak

Men allerede nå er Guds rike kommet nært gjennom et åndsfylt folk som ber, tjener sine medmennesker, tar vare på skaperverket og bidrar i lokalsamfunnet. Gud har ikke tenkt at verden skal styres av synd og død, men av sitt rike. Nøkkelen til å bringe dette riket inn, er livet i Ånden.

Ånden og det evige

Har du tenkt på at det er forskjell på midlertidige ting og evige ting? For eksempel har Gud evighetsplaner for kroppen din. Selv om den kan være preget av sykdom og forfall har Gud skapt den for at du skal bo i den i all evighet. Han har tenkt å forandre kroppene våre gjennom å ikle oss udødelighet (2 Kor 5,4).

Les også: Identitet i Gud (Terje Dahle)

Jesus døde en fysisk død og stod opp med en fysisk kropp for å frelse våre fysiske kropper. Åndens kraft som reiste Jesus fra de døde, skal en dag reise opp de som tror til evig liv. 

Men det er ikke bare kroppene våre Gud har evighetsplaner for. Gud har slike gode planer for hele skaperverket (Rom 8,19-23). Han har ikke tenkt at synden skal ødelegge det, men at Ånden skal frigjøre det og herliggjøre det. Livet i Ånden er altså helt sentralt i Guds frelsesplan for verden. Ånden er utsendt for å bygge en bro fra tiden vi lever i og inn i evigheten.

 Ånden er utsendt for å bygge en bro fra tiden vi lever i og inn i evigheten.

Det riket som en dag fullt og helt skal styre jorden, har allerede nå kommet nært. Åndens liv setter mennesker fri fra undertrykkelse, urett, krig og sult. Åndens liv forandrer ekteskap og familieliv, arbeidsmoralen og kulturlivet. Åndens liv er oppstandelseskraft som erstatter død med liv og mørkets makt med Guds sønns rike.

Gud har sendt Ånden fordi han ønsker å fylle jorden med sitt rike allerede her og nå. Dette er ikke en fjern ønskedrøm, men over hele jorda vitner mennesker om hvordan Guds rike kommer og forandrer livene deres.

Ånden og evangeliet

Ånden er sendt for å forberede verden på Jesu gjenkomst når riket hans kommer fullt og helt. Ånden har sammen med menigheten fått i oppdrag å bringe evangeliet om Guds rike ut i verden. Jesus sier om Ånden at han er sendt for å overbevise verden om synd, dom og rettferdighet (Joh 16,7–11). Ånden overbeviser og åpenbarer for mennesker de tingene som har med evangeliet å gjøre.

Les også: Skal skolen bare være et sekularistisk drivhus? (Børge Bentsen)

Da Jesus gav disiplene oppdraget om å forkynne evangeliet, ba han dem vente på kraften fra Ånden før de satte igang (Luk 24; Apg 1). Og han gav disiplene sine løfter om at når de forkynte evangeliet skulle Ånden bekrefte det de forkynte, med helbredelser, tegn og under (Mark 16, 15–20).

Misjonsoppdraget er menighetens og Åndens felles oppdrag. Ånden bruker menigheten og menigheten er avhengig av Ånden. I det siste kapittelet i Det nye testamentet leser vi om hvordan menigheten og Ånden har felles hjerteslag for oppdraget fra Jesus:

 «Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.» (Joh åp 22,17)

Ånden og bruden

Bruden, Guds menighet, har også med evigheten å gjøre. Menigheten beskrives i Bibelen også som en by som er bygd av gull og edelstener (Åp 21,9–27). Menigheten er evighetsbyen som har Gud som byggmester og skaper (Hebr 11,10). Paulus skriver om hvordan denne byen, eller dette huset, har en kvalitet ved seg som gjør at det blir stående gjennom dommens dag (1 Kor 3).

Tenk på det; å være med å bygge Guds hus handler om å samarbeide med Gud om å bygge noe for evigheten. Gud forbereder i denne tiden et fellesskap, som skal være Guds bolig for alle folk for alle evigheter.

Å være med å bygge Guds hus handler om å samarbeide med Gud om å bygge noe for evigheten

Ånden er helt sentral i dette byggearbeidet. Det er dåpen i Ånden som føyer byggesteinene sammen (1 Kor 12,13). Det er Ånden som etablerer lederskap i den evige byen (Apg 20,28). Åndens gaver gir styrke til de som tror og bygger opp menigheten (14,4). Fylt av Ånden og drevet av Ånden vokser bruden i hellighet og styrke, slik at hun gjenspeiler Jesus i verden og forbereder seg til den dagen han kommer tilbake.

Den hellige ånds komme er ikke en parentes i frelseshistorien. Eller noe for de som er spesielt interessert i åndelige ting. Nei, utgytelsen av Ånden er helt sentral i Guds plan for verden.

Tre:Enig om  Den hellige ånd: Å høre Åndens stemme – Er det Gud eller er det meg? (Sara, Maren og Elin)

I Åndens kraft blir evangeliet forkynt til alle folkeslag. I Åndens kraft blir Guds rike etablert på jorden, slik at familier og lokalsamfunn bringes ut av mørkets makt og over i Sønnens rike. Og i Åndens kraft blir bruden forberedt for evigheten. 

(Artikkelen ble opprinnelig publisert i FOLK 3-2017.)