Identitet i Gud

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

I en tid med økende åndelig søken stiller mange eksistensielle spørsmål om livets hensikt og søker dypere sannheter. Bibelen beskriver en tid der mange vil søke Gud, og dette ser vi nå. Ved å finne sin identitet i Kristus, gjennom Guds ubetingede kjærlighet og ved å bli fylt av Den hellige ånd, kan man leve et fruktbart liv i tjeneste for Guds rike.

Vi erfarer en økende åndelig hunger og tørst blant mennesker. Mange søker sannheter som går dypere enn god utdanning og sikker jobb. Mange jobber med eksistensielle spørsmål som hva er hensikten med livet og hva skjer når vi dør. De usikre tidene vi lever i forsterker disse spørsmålene, og det gjør at mange søker Gud.

Hørt Alvorspraten? #72 De syv dødssyndene: STOLTHET og billettkontroll (Kjartan, Jon og Miriam)

Mange av oss har i flere år levd i en forventning om at Gud skal vekke en åndelig hunger i menneskers liv. Bibelen beskriver det, og flere har forkynt at det skal skje. Jeg tror at det er dette vi ser starten på en tid der mange søker Gud. Dette har med Guds plan å gjøre, fordi Bibelen skriver om tider der mange søker Gud. Guds plan er å gi frelse til mange mennesker, og han søker mennesker som samarbeider med ham for å gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus.

Bibelen skriver om tider der mange søker Gud

Da kan vi lære mye av hvordan Jesus startet sin tjeneste. Han gjennomførte Guds plan med sitt liv. Det handler om identitet, overgivelse og utrustning.

Å ha identitet i Gud som Far

Jesus møtte Johannes og ble døpt i Jordan. Da Jesus kom opp av vannet, åpnet himmelen seg, og Den hellige ånd kom over ham og en stemme talte fra himmelen og sa «Dette er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede» (Matt 3,17 og Luk 3,22).

Dette viser hvordan Gud møter Jesus med sin ubetingede kjærlighet før han begynte sin offentlige tjeneste. I tillegg blir Jesus fylt med Den hellige ånd. Dette gir identitet og kraft. Fra da av fungerte Jesus i et fellesskap med Gud Far og Den hellige ånd som demonstrerte Guds liv med kraft, helbredelse, frihet og autoritet. Alle skjønte at det var noe helt spesielt med Jesus.

Gud møter Jesus med sin ubetingede kjærlighet før han begynte sin offentlige tjeneste

Vår kultur dyrker den betingede kjærligheten der vår selvrespekt får næring gjennom det vi gjør og oppnår i livet. Ved å møte Guds ubetingede kjærlighet i Jesus Kristus og ta imot hans nåde og bli døpt i vann og Ånd starter et nytt liv. Ved å åpne opp for lyset slik at alle områder som er preget av synd, skyld, skam og dårlige valg og vaner vil gi oss en ny identitet i Jesus Kristus.

Dette skjer gjennom å sette av tid med Gud i Bibelen og i bønn. Da lærer vi å øse hjertet vårt ut for Gud, og la ham fylle tomrommet som synden har skapt i oss (Sal 142 + 77). Ordet gir oss Guds sannheter, og bygger oss opp.

Fellesskapet der brødsbrytelse og familieliv i hverdagen er en del av disippellivet som gir styrke og identitet. Bibelen snakker om å vandre i lyset og ha fellesskap med hverandre der Jesu blod renser oss fra all synd (1 Joh 1,7). Dette innebærer at vi regelmessig møter noen for å snakke åpent om livet. Det betyr å bekjenne synd og vinne seire på områder vi kjemper med (Jak 6,16). 

Når vi lever slik, vil vi løfte blikket og se andre som trenger oss. Vi forlater selvopptatthet, og vi blir arbeidere i Guds rike som betyr en forskjell for andre.

Nyeste Tre:Enig?: Å høre Åndens stemme – Er det Gud eller er det meg? (Sara, Maren og Elin)

Å forberede seg på kamp og seier

Etter at Jesus hadde blitt døpt og fylt av Den hellige ånd, fastet han i førti dager (Luk 4,2). Faste er noe som alltid har fulgt Guds folk. Faste er å la lengselen etter Gud være sterkere enn våre fysiske behov. Når vi faster, erfarer vi hvor sterke følelser som er knyttet til kroppens behov, og hvor lett det er å la dem styre oss. Når lengselen etter mer av Gud motiverer oss til å faste, gjør det noe med hele oss. Vi blir sterkere i møte med fristelser, og vi erfarer at Gud gjør oss mer åndelig våken og sterk. Jesus drev ut en demon av en gutt som ikke disiplene kom noen vei meg. Når de spurte ham hvorfor de ikke så gutten fri, sa Jesus at denne utfrielsen var koblet til bønn og faste (Mark 9,14-29).

Jesus var opptatt av motivene for faste. Det er ikke en religiøs øvelse for å vise andre hvor sterke vi er eller som en religiøs plikt (Matt 6, 16-18). Faste er å sette de naturlige behovene til side i en periode for å søke Gud foran alt. Faste endrer oss, den endrer ikke Gud.

Når lengselen etter mer av Gud motiverer oss til å faste, gjør det noe med hele oss.

Å stå imot fristelser

Deretter ble Jesus fristet av djevelen. Jesus var fylt av Ånden, men det hindret ikke djevelens fristelser. Han ga ikke etter for satans fristelser. Når Jesus opplevde å bli fristet til synd, vet vi at vi ikke slipper unna. Vi må ikke bli overrasket over at fristelser kommer. Det er hvordan vi møter fristelsene som avgjør.

Jesus ble fristet på tre grunnleggende områder. Vi er også kalt til å leve i seier i møte med fristelser (1 Kor 10,13). 

Identiteten din er ikke det du gjør 

Det første djevelen angriper hos Jesus er hans identitet. Er du Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød (Luk 4,3-4). Han flyttet fokuset fra identiteten som Gud har gitt til en identitet som kobles til hva vi kan gjøre og hva vi kan oppnå. Han vil flytte fokuset fra den betingelsesløse kjærligheten Gud gir til å fokusere på den betingede kjærligheten vi skal fortjene. Jesus avviser djevelen kontant, og svarer at mennesket lever ikke av brød alene.

Når vi tar imot og holder fast på Guds ubetingede kjærlighet til oss, får vi en identitet knyttet til hva han sier om oss. Vi gir Gud definisjonsmakten. Da har vi en identitet i Gud i alle faser i livet uavhengig av våre evner, produktivitet og menneskelige krav. Da blir vi ikke materialister som er opptatt av å nyte alt det verden tilbyr. Vi kan faktisk ofre og forsake goder for Guds skyld, fordi vi vet hvem vi er og hva Gud har gjort oss til. Da havner vi ikke i avhengighet som kommer i forlengelsen av å oppnå identitet ved å lykkes i livet. 

Les også: Skal skolen være et sekularistisk drivhus? (Børge Bentsen)

Identiteten din er ikke det du har og det du oppnår

Det andre området djevelen angriper er behovet for innflytelse, makt, spesielt gjennom det vi eier (Luk 4,5-7). Djevelen førte Jesus opp på et høyt fjell, og viste ham alle verdens riker. Han ville gi Jesus makt over alt dette hvis han hvis han falt ned og tilba djevelen. Han tilbyr Jesus en snarvei til herlighet og makt ved at Jesus tilber djevelen.

Da vil veien til makt og rikdom skje på djevelens premisser. Satan bruker vold, tvang, trusler og manipulasjon. Da ville Jesus blitt en del av denne verdens måte å styre på. Jesus svarer med å si at det er Gud han bøyer seg for, og ingen andre. Han frasier seg å spille på lag med systemet som djevelen representerer og som preger denne verden.

Gjensvaret fra himmelen var at fengselsdørene åpnet seg, engler kom dem til hjelp og fangevokteren ble frelst

Når vi tilber Gud alene, representerer vi et annet rike, Guds rike. Dette riket kjennetegnes av rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd. I våre liv kommer det dager da livet går oss imot og vi kjenner på skuffelser og motløshet. Da kommer Satan med sine fristelser og anklager. «Slutt å tilbe Jesus. Han har skuffet deg. Han holder ikke det han lover». Paulus og Silas hadde blitt pisket til blods og brutalt fengslet fordi de befridde en slavejente fra en demon (Apg 16,16-34). Hun ble fri, og takken var fangehull og lenker. Mange ville ha brukt tiden på å slikke sår og dele smertene de opplevde. Paulus og Silas brukte tiden til å lovprise Gud høst slik at alle i fengslet hørte dem. Gjensvaret fra himmelen var at fengselsdørene åpnet seg, engler kom dem til hjelp og fangevokteren ble frelst med hele sin familie.

Identiteten din defineres ikke av andre

Det tredje området djevelen frister Jesus på er å få Jesus appellere til behovet for anerkjennelse fra andre (Luk 4,9-10). Satan tok Jesus med seg ytterst på tempelmuren i Jerusalem. Satan sier; «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet; Han skal gi englene sine befaling om å bevare deg».

Vi er det folk tror om oss. Mange lever i Guds rike som et selvrealiseringsprosjekt. Sin egen tjeneste settes foran helheten, og en bruker Gud som begrunnelse for egen posisjon. Da er popularitet og beundring fra folk en drivkraft som får oss til å handle på tvers av Guds plan og vilje.

Å leve i overgivelse til Jesus og vandre tett med noen andre i med- og motgang gjennom livet, gir oss myke hjerter og en sunn identitet.

Jesus avkledde disse motivene i møte med fariseere og saddukeere. De var datidens utdannede og religiøse ledere, og de brukte sin kunnskap til å sikre sin posisjon og makt. De var styrt av falske motiv og folks beundring. De formidlet ikke et rett bilde av Gud. De var mer opptatt lovene de selv hadde laget enn Guds barmhjertighet og kjærlighet. Jesus helbredet på sabbaten ved flere anledninger for å vise Guds kjærlighet til mennesker, og det provoserte dem. Jesus sier at sabbaten ble til for menneskenes skyld, ikke menneskene for sabbatens skyld.

Røttene avgjør om treet er friskt og bærer frukt

Satan fristet Jesus på de tre områdene som gir oss identitet. Identiteten vår er også en kamparena der den onde vil angripe oss. Disse tre områdene er; 

  • Vi er det vi gjør
  • Vi er det vi har
  • Vi er det andre tror om oss

Et møte med evangeliet der vi identifiserer oss med Jesu død og oppstandelse, gir oss en identitet i Kristus. Det gir oss en grunnvoll som bygger på Jesu liv, og ikke våre egne prestasjoner. Denne identiteten i ham må vi gi næring så vi kan bli stående i møte med presset fra verden og fristelsene fra den onde. Mange slåss mot lyster, grådighet, stolthet og sammenligning hele livet. Dette kan vi bli frie i fra, og friheten kommer når vi slipper Gud til i det innerste, og lever fylt av Den hellige ånd. Å leve i overgivelse til Jesus og vandre tett med noen andre i med- og motgang gjennom livet, gir oss myke hjerter og en sunn identitet. Da blir røttene gode, og frukten blir god. 

I en tid der flere og flere søker Gud vil mennesker som er full av Den hellige ånd og som har en sunn identitet i Kristus være fruktbare arbeidere for Gud.

Mer av Terje: Må kristne ledere ha teologisk utdanning?