Er dåp bare en symbolhandling? Eller ligger det en kraft og åndelig betydning som gjør det viktig og nødvendig å la seg døpe?

1) Dåpen er en begravelse og oppstandelse

Eller vet dere ikke at alle som vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. (Rom 6,3-4)

Bibelen sier at før du kom til tro på Jesus hadde du ingen relasjon eller fellesskap med Gud. Dermed var du heller ikke i stand til å verken kjenne eller leve etter Guds gode vilje (Ef 2,1-3). Du var rett og slett en synder.

I dåpen begraves synderen.

Ved Jesu død og oppstandelse ga ikke Gud deg bare tilgivelse for din synd. Gud inkluderte deg i Jesu død på korset, noe Paulus gjør rede for i Romerbrevet kapittel 6. Siden det som er dødt er uten makt eller innflytelse, døde synderen (omtalt som vårt gamle menneske) i deg med Jesus på korset. I dåpen begraves denne synderen, noe som setter det endelige skillet mellom hvem du var før du ble en kristen og den du er i dag. For du var også regnet med i Jesu oppstandelse. I dåpen blir ditt nye jeg oppreist med Jesus til et nytt liv med Ham som Herre. Den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde har gitt deg dette nye livet du nå har ved troen på Jesus. Og den gir deg all den kraft du trenger for å leve ut ditt nye liv.

Dåp i vann - sitatbilde

2) Dåpen gir deg en ny identitet

Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. (Gal 3,27)

I dåpen identifiserer og aksepterer du Guds rettferdige dom over ditt gamle jeg. Samtidig viser du i dåpen at du tror at Jesus allerede har sonet dommen for deg.

Dåpen setter et endelig skille fra alle bånd til den dødsdømte synderen som var i deg. Det betyr at syndens og fordømmelsens kraft ikke lenger har noe krav på deg fordi du ved troen på Jesus er rettferdig.

Det er bare Jesu blod som gir oss en ren samvittighet.

Å være rettferdig betyr å være fri fra skyld. Det er ditt nye jeg; rettferdiggjort ved troen på Jesus (Rom 4,24-5,1). Jesu rettferdighet er blitt din rettferdighet (1 Kor 1,30). Det er dette nye livet dåpen markerer når den sier at du er oppstått med Kristus. Din fortid som var kjennetegnet av du ikke kjente Gud eller Guds vilje er borte. Nå er du et Guds barn som har fått alt du trenger for vokse i kjennskap til Gud og leve etter hans vilje (2 Pet 1,3).

3) Dåpen gir deg frelse

De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen, som nå også frelser dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu oppstandelse (1 Pet 3,20-21).

Guds dom fører alltid til frelse og frihet. Noah og familiens hans ble ikke bare frelst fra flommen, men også fra den onde verden som Guds dom var rettet mot. For dem innebar det at de etter flommen fikk de muligheten til å starte på nytt, adskilt fra den ugudelige verden som var før.

Bibelen bruker ikke begrep som barnedåp eller voksendåp.

Det var bare de som trodde Gud ved å gå inn i arken som ble frelst. På samme måte har selve dåpshandlingen i seg selv ingen kraft hvis ikke den som lar seg døpe tror på Jesu død og oppstandelse. For den som tror markerer dåpen en ny start. Et nytt liv, adskilt og fri fra livet vi levde uten Jesus.

Et av de områdene vi kan merke denne forvandlingen på er i vår samvittighet. Ved evangeliet gjorde Den Hellige Ånd oss klar over vi hadde brutt Guds vilje. Vi forsto at vi må omvende oss og ta imot tilgivelse. Grunnlaget for at det kunne skje er ikke selve dåpshandlingen, men det som ligger til grunn for dåpen; Jesu død og oppstandelse. Det er bare Jesu blod som gjør oss rettferdige og gir oss en ren samvittighet overfor Gud (Hebr 9,14; 10,21). Siden Jesus er oppreist fra de døde så kan vi ta imot tilgivelse og renselse fra synd gjennom hans blod. Dåpen er synlig og virkeliggjør denne sannheten for oss.

4) Dåpen viser din tro på Jesus som Guds Sønn

Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn». Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. (Apg 8,35-38)

Dåp forutsetter at en tror på Jesus som Guds Sønn og at Jesus er reist opp fra de døde (Rom 10,9). Tro og dåp henger så tett sammen at Jesus sier at «den som tror og blir døpt skal bli frelst» (Mark 16,16). Tro er en gave fra Gud som vi får gjennom å høre evangeliet. Måten vi viser at vi har mottatt troen i hjertet er ved å bekjenne den med vår munn og la oss døpe. Dermed blir dåpen en stadfestelse av troen.

Bibelen bruker ikke begrep som barnedåp eller voksendåp. Uavhengig av alder er det den som har kommet til tro og vendt om fra synd som kan la seg døpe. Sagt på en annen måte; det er de som allerede har tatt imot Jesus og blitt Guds barn som lar seg døpe.

5) Dåpen innlemmer deg i Guds familie

De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til [menigheten] omkring tre tusen mennesker. (Apg 2,41)

I dåpen viser du din tilhørighet til Kristus og dermed hans menighet. På samme måte som du blir ett med Kristus i dåpen, blir du ett med alle oss andre som tilhører Kristus. Det nye livet skal ikke leves i isolasjon, men i relasjon til andre kristne som nå er dine søsken. Dette kommer best til uttrykk gjennom at du knytter deg til en lokal menighet der du bor.

6) Dåpen forteller at du er en disippel av Jesus

Da trådte Jesus fram og talte til dem «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. (Matt 28,18-20)

Jesus legger her vekt på at en skal gjøres til en disippel. Dåpen er den første handling vi gjør i tro og lydighet overfor vår nye Herre. Den forteller at du har brutt fullt og helt med ditt tidligere livsførsel uten Jesus, og har valgt å leve som en disippel av ham. Selve dåpshandlingen er noe du gjør én gang. Men dåpens betydning er noe du som en disippel velger å leve i hver dag; å leve et hellig liv i tro og lydighet til Jesu som Herre.