TreTingGudHarKaltDegTillandskap
Guds kall handler ikke i første rekke om å gjøre, men om å være.

Vi kan høre at folk spør oss «Hva er ditt kall i livet?», noe som ikke bestandig er like lett å svare på. Men, Bibelen viser oss tre konkrete ting som Gud har kalt alle disipler til. Hør hva disse er i denne ukens episode av Bibelkvarteret med Sindre Hauan!

Et kall er Guds initiativ. Det er en personlig invitasjon fra Gud til deg. Men hva går dette kallet ut på? Kaller Gud alle eller er det bare noen få utvalgte? Hvordan vet en i så tilfelle om en er kalt og hva en er kalt til?

«Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Blant dem er også dere som er kalt til å høre Jesus Kristus til. Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede som er kalt til å være hellige: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!» Romerbrevet 1,1-7

Her er det spesielt tre sider ved å være kalt av Gud som vi skal legge merke til:

  1. Du er kalt til å høre Jesus Kristus til
  2. Du er kalt til et hellig liv
  3. Du er kalt til å tjene Gud

1. Du er kalt til å høre Jesus Kristus til

Her er en svært viktig sannhet: du er kalt av Gud!

Ofte tenker vi at Guds kall handler om typiske kristne tjenester som eksempelvis forkynner, lovsangsleder, evangelist eller liknende. Det er mange kristne som ikke kjenner et kall til en slik tjeneste. 

1 Korinterbrev 1,9 sier det slik

«Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre»

Det er gode nyheter til deg som ikke kjenner et kall til en konkret tjeneste. Vi er alle kalt til å høre Jesus Kristus til. Guds kall handler ikke i første rekke om å gjøre men om å være. Et hvert kall til å gjøre vil alltid vokse ut fra kallet til fellesskap med Jesus.

Felleskap med Gud går som en rød tråd gjennom hele Guds Ord. Det starter i 1. Mosebok hvor vi får det første glimtet av at Gud selv er et fellesskap: Far, Sønn og Den hellige ånd.

Guds Ord forteller oss at hele dette komplette fellesskapet var engasjert i å skape oss:

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!» (1 Mos 1,26)

Med andre ord ble vi skapt til og for Gud. Guds Ord sier videre at før verdens grunnvoll ble lagt hadde Gud avgjort på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus (Ef 1,5).

Men vi syndet mot Gud.  Det som skulle vært felleskap og liv ble til død og atskillelse. «Men», sier Efeserbrevet 2, 4-5, «Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst». Gjennom Jesus kom Gud selv til jord som et menneske. Ved å dø på et kors sonte han den rettferdige straffen for din og min synd mot Gud. Når han etter tre dager ble reist opp fra de døde var all vår synd tilgitt og tatt bort.

Konsekvensen av dette er enorm! Guds Ord sier at på grunn av Jesu død og oppstandelse så skaper Gud på nytt. Hver den som tror på Kristus som Herre og omvender seg fra synd mottar fra Gud et nytt og unikt liv (2 Kor 5,17; Esekiel 36,26-27; 1 Peter 1,22 – 25). Dette nye livet er kjennetegnet at vi kjenner ham, den eneste sanne Gud, og ham som han har sendt, Jesus Kristus (Joh 17,3).

Evangeliet er Guds kall til hver eneste menneske. Et kall til å vende seg fra synd og til ham ved Jesus Kristus.

Når vi sier ja møter vi neste del av Guds kall, kallet til et hellig liv.

2. Du er kalt til et hellig liv

Vi leste i Romerbrevet 1,7 at som Guds elskede er vi kalt til å være hellige.

Å være hellig eller å bli helliget betyr å bli reservert, satt til side for Gud. 

Guds Ord oppmuntrer og formaner oss ofte til å ta Guds kall til hellighet på alvor (3 Mos 11,45; Jes 62,12; Rom 1,7; Ef 5,3; 1 Tess 4,3; Gal 5, 16-25). Helt praktisk innebærer det å ha en oppførsel, en tenke – og talemåte som samsvarer med Guds Ord. Det innebærer å leve på en annerledes måte enn det mennesker som ikke har Kristus som Herre gjør (Ef.4:17-5:20).

Dette er ikke en befaling eller oppfordring til å ta oss selv i nakken. Vi snakker ikke om å streve etter å bli en best mulig versjon av oss selv. Det er Gud som forvandler oss ved sin Ånd. Filipperbrevet 2:13-16 sier:

«For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gjør alt uten murring og misnøye, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livets ord, og da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt ikke har vært forgjeves».

Alt vi trenger for å  leve hellig har vi i Gud (1 Pet 1,3-4, 1 Kor 1,2). Men vår del er den samme. Vi må velge å si ja til et hellig liv. Da blir det å daglig ta til seg av Guds Ord og bli fylt av Den Hellige Ånd i bønn og tilbedelse viktig. Likeså å velge å leve i fellesskap med andre kristne.  Den Hellige Ånd vil på den måten endre vår måte å tenke, snakke og handle på slik at vi blir gjort mer og mer lik Kristus (Rom. 12,2, Ef 4,17-24).

Hellighet synliggjør Gud. Derfor henger kallet til et hellig liv sammen med kallet til å være en Guds tjener.

3. Du er kalt til å tjene Gud

Paulus starter romerbrevet med å kalle seg selv «Kristi Jesu tjener» (Rom 1,1).

Når vi snakker om kall er det ikke uvanlig at en del først tenker på hva Gud har kalt en til å gjøre. Problemene oppstår når vi gjør om på den rekkefølgen vi har sett på så langt. Først er vi kalt til fellesskap med Jesus Kristus. Ut fra det fellesskapet vokser det frem et hellig liv. Og ut fra det samme fellesskapet med Jesus ser og forstår vi Guds kall til å tjene ham (Efeserbrevet 2,4-10, Titus 3,4-8).

Holder du rekkefølgen rett vil du alltid ha din verdi i Kristus. Ikke i det du gjør for ham. Hva enn Gud har kalt og utrustet deg til å gjøre for ham, vil det alltid være en frukt av hvem han er og hva han har gjort for deg (Johannes 15,1-8).

Så kommer for mange det store spørsmålet: Har Gud en konkret tjeneste han kaller meg til? Hvordan finner jeg så ut av det?

Et godt sted å starte er å ikke begrense Gud. Gud er kreativ og mangfoldig. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at vi alle er forskjellige med ulike gaver og talenter. Når du bruker det Gud har gitt deg til å tjene Gud i og ut fra Kristi kropp vil et eventuelt personlig kall til tjeneste ofte vokse frem. Bare husk at et slikt kall ikke betyr at du skal isolere deg fra resten av Kristi kropp.

Når det nye testamentet snakker om fellesskap så brukes ofte et ord som kan oversettes med partnerskap. Filipperbrevet 1,5

«For fra den første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet».

Her er det apostelen Paulus som skriver til sine nære venner i Filippi. Paulus skriver om sitt eget kall til tjeneste at «Gud utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde» (Gal 1,15). Dette var et personlig kall fra Gud. Men apostelen visste at hans kall var ikke å utføre oppdraget alene. Snarere var det å være en bygningsmann som utruster og istandsetter oss andre til å være partnere i det samme oppdraget. Leser du videre i Filipperbrevet vil du se flere eksempler på hva det kan innebære å være en partner i utbredelsen av evangeliet. Eksempelvis nevnes bønn, praktisk og økonomisk hjelp, og det å selv forkynne evangeliet og vitne om Jesus. Guds Ord gir i tillegg en rekke andre eksempler på hvordan Gud kaller og utruster oss forskjellig for å tjene ham (Romerbrevet 12,4-8; Efeserbrevet 4,11-12 og 16).

Om du i dag ikke har en opplevelse av et kall til en konkret tjeneste så tjen likevel Gud med stor frimodighet der du er. Du er like fullt kalt av Gud til felleskap, til et hellig liv og til å være en viktig bidragsyter i vårt felles oppdrag.

Et personlig kall

Men kanskje har du, som jeg, en klar opplevelse av at du er kalt av Gud til en konkret tjeneste. For noen er kallet litt diffust enda. Det mangler en del detaljer og farge. For andre er det blitt svært tydelig og noe en allerede lever i.

Jeg ønsker avslutningsvis å gi noen råd til deg som tror at Gud kaller deg.

Mitt første råd er holde kjærligheten til Jesus levende. Lær deg å elske hans nærvær, hans ord, hans Ånd og hans menighet.

Vit hvem du står sammen med. Ha alltid noen søsken og ledere som du kan dele livet med. Noen som ber for deg og taler tro og sannhet til deg.

Ta vare på de profetiske ordene du får. Slike ord er viktige fordi de bekrefter ditt eksisterende kall. Prøv ordene opp mot Guds Ord sammen med gudfryktige og bibeltro ledere. Ta ofte ordene frem.  Be over dem. Tal dem ut i tro og handle på dem når du er trygg på at tiden er rett.

Vær tålmodig og mist ikke motet. Kjenner du deg ikke kvalifisert til kallet som brenner på innsiden? Velkommen i klubben!       

Jeg hørte en gang en klok mann si «Gud kaller ikke de kvalifiserte. Han kvalifiserer de kalte».                                                                                                             

Når Gud kalte Jeremia til å være en profet var hans første respons «Å, min Herre og Gud! Se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung!» (Jeremia 1,6). Det skal ikke så mye til for at en kjenner seg liten og kallet for stort. Derfor var også Guds respons til Jeremia:

«Du skal ikke si at du er ung! Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si. Vær ikke redd for dem, jeg er med deg og skal berge deg, sier Herren. Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min. Så sa Herren til meg: «Nå legger jeg mine ord i din munn» (Jeremia 1,7-9)

Kallet ditt vil modnes gjennom at du tjener. Begynn i dag med å tjene i det små. Ikke vent på en invitasjon fra andre til utføre det Gud har kalt deg til.

Så vær frimodig og tjen Herren med glede!