Vanskelige bibelord: Miskunnhet

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Ordet brukes i dag nesten bare i bibelsk kontekst, og kan være vanskelig å forstå. Men betydningen av ordet kan være en nøkkel til å forstå Guds trofasthet og karakter.

Miskunn er et gammelt nordisk ord som i våre dager nesten bare brukes i religiøs sammenheng. 

Den opprinnelige betydningen av miskunnhet er “det å ikke beskylde en for noe”. Det blir brukt om å vise nåde, medfølelse, mildhet, godhet og barmhjertighet. Men de fleste nordmenn har en mangelfull forståelse av dette ordet. 

Hørt nyeste Senneppod? #77 Katastrofetanker, selvmedlidenhet og selvmedfølelse – livsmestring med Kjellaug Andresen (Siri Schnell Juvik)

Det opprinnelige hebraiske ordet bak miskunnhet er ‘hesed’, og er brukt 246 ganger i Det gamle testamentet. Hesed blir i norske bibler som regel oversatt med godhet, kjærlighet, barmhjertighet, troskap og svært ofte med miskunnhet. I moderne engelske bibler blir hesed vanligvis oversatt med “trofast kjærlighet”.

Hesed har et sterkt relasjonelt aspekt ved seg, som vi må ta med oss for å forstå ordet. Det handler om lojalitet og troskap mellom venner. 

Gud viser hesed – trofast kjærlighet – mot dem han har inngått pakt med.

Ordet blir brukt om menneskers holdninger og oppførsel mot hverandre. Men enda oftere skildrer det Guds holdning og velgjerninger mot paktsfolket Israel og menneskeheten generelt. Gud viser hesed – trofast kjærlighet – mot dem han har inngått pakt med. Det er forpliktelsen i pakten som er utgangspunktet for Guds miskunnhet mot folket sitt.

Miskunn, godhet og kjærlighet utgjør kjernen i et bibelsk paktsforhold. Hesed er synonymt med trofast kjærlighet mellom parter som lever i pakt med hverandre. 

Les også: Vanskelige bibelord: Pakt (Arne Olav Røe)

I sin trofaste kjærlighet utfrir Gud folket sitt fra ulykker og fiender. Det er Guds miskunnhet og godhet som holder oss i live. Den er sterkere enn Guds vrede. 

I tilfeller der vi egentlig har vekket Guds vrede ved vår oppførsel, vil likevel Guds miskunn være sterkere: 

Mens harmen flommet, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk, men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg, sier Herren, som løser deg ut. (Jes 54,8)

Profeten Mika gir oss den samme åpenbaring av hvem Gud er med disse ordene:

Hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. (Mik 7,18)

Det samme nevnes i Klagesangene: 

Herren støter ingen bort for alle tider. Har han latt noen lide, skal han være barmhjertig, rik på miskunn. Det er ikke med lett hjerte han plager mennesket og lar det lide. (Klag 3,31-33) 

Herren er rik på miskunn og vil gjerne vise godhet. Guds trofaste paktskjærlighet er sterkere enn hans vrede!

Guds trofaste paktskjærlighet er sterkere enn hans vrede!

Både harme og kjærlighet kan være guddommelige gjensvar. Selv om vrede er ord vi sjelden fokuserer på, er det både et rett og uunngåelig begrep å bruke noen ganger. Men Gud vil ikke la det bli det siste ordet han sier. Det er forbeholdt miskunnhet, godhet og trofast kjærlighet: hesed. 

Guds miskunn er utholdende og evig. Guds godhet og kjærlighet varer fra slekt til slekt. Hos profeten Jesaja heter det: 

For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg, min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet (Jes 54,10)

At Gud ikke slutter å vise miskunnhet blir feiret i Salmenes bok. Uttrykket “Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn” blir som en trosbekjennelse, samtidig som en oppmuntring til å prise Gud. 

Gud har forpliktet seg til å vise trofast kjærlighet i all framtid.

Salmene 118 og 136 er lange poetiske utbroderinger av denne trosbekjennelsen.Gud har forpliktet seg til å vise trofast kjærlighet i all framtid.

Guds miskunnhet er grunnleggende hos hver enkelt av oss som tror. Den leder oss til Gud, og kjennetegner hans måten han oppdrar oss

Les også: Velg venner med visdom (Erling Thu)

Den er håpet vårt i motgang og vanskelige situasjoner. Guds miskunnhet er grunnen til at Guds folk kan komme til ham i bønn når vi møter utfordringer. Syndere kan søke Guds tilgivelse på grunn av hans miskunnhet. 

Moses kunne gå i forbønn for hele Israelsfolket på grunn av Guds miskunnhet:

Men nå, Herre, vis din store makt, slik du har sagt det: «Herren er sen til vrede og rik på miskunn. Han tilgir skyld og lovbrudd, men lar ikke den skyldige slippe straff. Han straffer barna i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd.» Tilgi i din store trofasthet den synden dette folket har gjort, slik du har tilgitt dette folket helt fra Egypt og til nå. Da sa Herren: Jeg tilgir dem, slik du ber om. (4 Mos 14,17-20)

Guds miskunnhet og trofaste kjærlighet er stor. Den fyller jorda, rekker til skyene og omfatter hele universet. Det er slik Gud regjerer i universet: 

Rettferd og rett er din trones grunnvoll, miskunn og sannhet kommer fram for deg. (Sal 89,15)

Selv om miskunnhet er et utdatert og religiøst ord for mange nordmenn, er betydningen det har så stort og godt at vi må stadig formidle det til nye generasjoner!

Les også: Menigheten – et møte mellom himmel og jord (Per Arne Gjerde)